REGULAMIN PROMOCJI

“5 LAT GWARANCJI”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady promocji o nazwie „5 LAT GWARANCJI” (zwanej dalej „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest IBE Technologies Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. gen. Ryszarda Kuklińskiego 14, 08–110 Siedlce, NIP: 8212656910, REGON: 369722670, KRS: 0000723697 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Strona internetowa Organizatora  – http://4juices.eu/ (zwana dalej „Strona Internetowa Organizatora”).

5. Promocja trwa od dnia 01.07.2019 roku od godz. 00:01 do 31.12.2021 roku godz. 23:59 lub do odwołania przez organizatora.

6. Promocja dotyczy następujących modeli urządzeń:

• Wyciskarka do soku MIDEA MJ-JS2007AW1

7. Promocja obejmuje wszystkie wymienione w pkt 6 urządzenia wprowadzone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez IBE Technologies Europe Sp. z o. o. z siedzibą w Siedlcach.

8. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może zostać każda osoba pełnoletnia, która posiada zdolność do czynności prawnych.

9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

10. Z promocji wyłączone są urządzenia zakupione na potrzeby działalności gospodarczej.

§ 2. Szczegółowe zasady Promocji

1. Podstawą udziału w Promocji jest zakup urządzeń objętych promocją oraz przesłanie na adres poczty elektronicznej gwarancja5lat@ibe-technologies.com dokumentów wymienionych w  § 2, pkt 3 niniejszego Regulaminu.

2. Produkt powinien zostać zarejestrowany w ciągu 30 dni od daty zakupu.

3. Podczas rejestracji produktu należy podać datę zakupu, numer seryjny urządzenia, wskazać promocję oraz przesłać skan lub zdjęcie dowodu zakupu.

4. W ciągu 30 dni od rejestracji otrzymasz informację o przedłużeniu gwarancji na adres e-mail.

5. Za Dowód Zakupu organizator uznaje paragon lub fakturę.

6. W przypadku wątpliwości Organizatora co do prawdziwości lub prawidłowości Dowodu Zakupu, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika przesłania oryginalnego Dowodu zakupu w celu jego weryfikacji. Po dokonaniu weryfikacji, najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania, Organizator  odeśle Uczestnikowi oryginał Dowodu Zakupu i poinformuje o decyzji odnośnie przyznania przedłużonej gwarancji.

7. Produkt zarejestrowany na stronie dostaje dodatkowe 3 lata gwarancji. W przypadku zakupu wyciskarki do soku MIDEA MJ-JS2007AW1 niniejsza promocja  dotyczy wydłużonej do 5 lat gwarancji na silnik.

8. Produkt, który nie został zarejestrowany w Zakładce Rejestracja Produktu dostanie gwarancję standardową jaka jest przewidywana producentem.

9. Pozostałe zagadnienia gwarancji regulują szczegółowo Warunki Gwarancji dostępne wraz z każdym zakupionym urządzeniem oraz na Stronie Internetowej Organizatora.

§ 3. Zasady reklamacji Promocji

1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji należy kierować do Organizatora w ciągu 14 dni od daty zakupu na adres gwarancja5lat@ibe-technologies.com.

2. Organizator zawiadamia Uczestnika o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych podczas trwania Promocji jest Organizator, które są przetwarzane w celu realizacji Promocji oraz w celach archiwalnych. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

3. Aktualny Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora. Dodatkowe informacje o Promocji można uzyskać od Organizatora, dzwoniąc na bezpłatną infolinię +48 789 440 800 lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej biuro@ibe-technologies.com.

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.